Falsafah Al-Ghazzali dalam bidang logik

Menurut Al-Ghazzali falsafah secara ringkasnya dikatogerikan kepada enam aspek penting iaitu matematik, fizik, metafizik (ketuhanan), politik, logik dan etika (akhlak). Logik merupakan suatu ilmu hujah, pendalilan serta pembuktian. Sumbangan Al-Ghazzali dalam bidang ini dapat dilihat dalam 2 bentuk iaitu dari aspek pengajaran dan penulisan. Kedua – dua bentuk sumbangannya menerusi dua kegiatan ini telah memainkan peranan penting dalam usahanya untuk memantapkan Logik sebagai displin ilmu yang boleh digunakan sebagai alat untuk membahaskan ilmu – ilmu Islam.
Beliau mampu menguasai bidang ini walaupun tidak dibimbing secara khusus oleh mana-mana guru yang berketokohan dalam bidang ini. Namun, al-Juwaynilah satu-satunya guru yang memberikan pendedahan awal kepadanya tentang asas pemikiran Logik. Al–Ghazzali mengambil inisiatif sendiri mengkaji displin ini menerusi pembacaannya terhadap karya-karya falsafah.
Peranan Logik dapat dijelaskan lagi melalui 3 hasil karya ilmiahnya iaitu Mi’yar al-‘Ilm fi al-Mantiq, Mihak al-Nazar dan Al-Qistas al-Mustaqim. Kitab Mi’yar adalah karya terunggul al-Ghazzali. Penghasilan karyanya ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri, khususnya bagi menjelaskan komitmen beliau terhadap Logik sebagai suatu neraca ukuran atau piawai bagi ilmu pengetahuan. Al–Ghazzali telah menilai Logik sebagai neraca ukuran bagi kegiatan berfikir yang dilakukan oleh manusia, khususnya bagi membezakan pemikiran yang betul dengan yang terpesong dari asas kebenaran. Neraca ukuran inilah yang  digunakan oleh Al-Ghazzali untuk menilai pemikiran manusia, misalnya beberapa pandangan ahli falsafah yang tidak dipersetujuinya. Walaubagaimanapun, kebahagiaan bukan hanya dapat dicapai menerusi penghasilan atau pencapaian ilmu berguna hasil penggunaan neraca ukurannya yang tepat, tetapi juga terletak pada sejauh mana manusia mampu mengamalkan amalan dengan baik. Maka, beliau berusaha pula menghasilkan karya lain bertujuan untuk menilai amalan yang dilakukan oleh manusia. Karya tersebut dinamakan sebagai Mizan Al – Amal yang bermaksud neraca ukuran bagi sesuatu amalan.
Karya seterusnya ialah kitab Mihak Al- Nazar. Kedudukan karya ini hampir sama dengan kitab Miyar, sama ada dari segi isi kandungan atau fungsinya di mana beliau cuba mengetengahkan logik ini sebagai piawai penilai akan kesahihan sesuatu ilmu pengetahuan. Mihak al-Nazar boleh didefinisikan sebagai ukuran penentu kesahihan sesuatu penelitian. Al-Ghazzali menerangkan kepentingan kaedah Logik sebagai Mihak al-nazar dalam mengawasi pemikiran manusia daripada melakukan kesilapan dalam berfikir.  Seterusnya kitab Al-Qistas al- Mustaqim yang bermaksud “neraca timbangan yang lurus” adalah sebuah karya terpenting al-Ghazzali dalam bidang logik. Penggunaan istilah  Al-Qistas al- Mustaqim adalah sebahagian daripada percubaan al-Ghazzali bagi menonjolkan displin Logik yang berperanan sebagai pengawas kegiatan berfikir manusia. Kitab ini adalah karya al-Ghazzali terakhir yang menggunakan Logik untuk mempertahankan prinsip – prinsip ajaran islam. Al-Ghazzali mengeluarkan neraca timbangan ini terus daripada Al-Quran kerana apa yang dianggapnya  sebagai Al-Qistas al – Mustaqim itu adalah rakan akrab kepada Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah s.w.t. menerusi firman-Nya dalam surah al-Haddid : 25 yang bermaksud :
Demi sesungguhnya!Kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa
bukti – bukti dan mu’jizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan.
Daripada firman di atas dapat diperjelaskan bahawa Al-Ghazzali mengutarakan unsur – unsur agama dalam karyanya. Daripada ketiga – tiga karya di atas, dapat dipersetujui bahawa Al-Ghazali mengajak manusia untuk  mengkaji atau menilai sesuatu perkara melalui akal fikiran yang dianugerahkan dengan tepat sebelum membuat kesimpulan terhadap sesuatu fakta. Al-Ghazali mendapat tentangan yang hebat oleh tokoh pemikir islam terutamanya di kalangan ulama.  Hakikat yang harus di akui ilmu Logik ini tidak begitu mudah untuk difahami malahan tidak begitu digemari oleh kebanyakan umat islam pada zamannya. Ianya mendapat tentangan yang hebat disebabkan pengasas ilmu Logik ini tidak beragama islam iaitu Aristotle, maka ada diantara sebilangan masyarakat mengganggap karya logik ini adalah karut – marut dan akan membawa kepada kesesatan serta kekufuran. Walaubagaimanapun, Al-Ghazzali tetap berusaha untuk mempertahankan ilmu Logik ini di mana beliau mengatakan bahawa mengenali kebenaran melalui seseorang yang menyuarakan, bukan melalui kebenaran itu sendiri yang disuarakannya merupakan kesilapan yang paling nyata. 
Ilmu logik ini juga adalah bersumberkan akal semata – mata dan tidak bersumberkan wahyu. Walaupun pada zahirnya tidak terdapat hubungan yang boleh dilihat antara ajaran wahyu dengan falsafah yang terkandung di dalam displin Logik, namun kemungkinan wujud hubungan antara kedua – duanya tidak boleh ditolak secara mutlak. Hal ini kerana berdasarkan catatan sejarawan islam, misalnya al-Syahrzuri, Tasy Kubra Zadah yang mendakwa displin ilmu Logik adalah warisan ilmu  peninggalan para anbia  yang diturunkan oleh manusia daripada suatu generasi kepada generasi yang lain. Ini bermakna tamadun Greek pada logiknya juga telah turut sama terpengaruh dengan beberapa peradaban islam sebelumnya.      

Terimakasih sudah membaca artikel tentang Falsafah Al-Ghazzali dalam bidang logik Silahkan sebarluaskan artikel ini melalui layanan share yang ada diblog ini. Semoga Artikel ini bermanfaat bagi anda

Baca Juga0 comments:
Poskan Komentar